Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem.

Stała obsługa prawna

Klientom korzystającym ze stałej umowy o obsługę prawną nasze Kancelarie są w stanie zaproponować dwie formy wynagrodzenia:

1. wynagrodzenie ryczałtowe, czyli określenie z góry kwoty wynagrodzenia. Ta forma wynagrodzenia jest szczególnie odpowiednia dla klientów prowadzących dużą ilość procesów sądowych, formułujących dużą ilość aktów prawnych, potrzebujących częstej i regularnej pomocy prawnej, jak również ceniących sobie stabilność i przewidywalność kosztów związanych z obsługą prawną. Wynagrodzenie Kancelarii podlega tu ustaleniu w oparciu o charakter i zakres świadczonych usług.  Zaletą tej formy rozliczenia jest to, że bez względu na ilość problemów prawnych, z którymi zwróci się do Kancelarii Zleceniobiorca w okresie objętym umową, wynagrodzenie Kancelarii jest stałe i niezmienne (zgodnie z zawartą umową) oraz niezależne od wartości roszczenia i nakładu pracy Kancelarii.

2. jednostkowe rozliczenie prowadzonych spraw. W zakresie jednostkowych usług takich jak prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych, rokowań, formułowania pism procesowych, opinii i umów możliwe jest zawieranie odrębnych (jednostkowych) umów obejmujących poszczególne sprawy. Wynagrodzenie to będzie wówczas podlegało ustaleniom stron i będzie uzależnione od wartości przedmiotu sporu, ilości rozpraw przed sądami poszczególnych instancji oraz od nakładu włożonej pracy i stopnia skomplikowania sprawy.

Jednostkowa obsługa prawna

Klientom, niezwiązanym z Kancelarią umową o stałą obsługę prawną, Kancelaria proponuje wynagrodzenie oparte na indywidualnych uzgodnieniach, którego podstawą określenia mogą być stawki przewidziane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Porady prawne i sporządzanie pism

Wynagrodzenie za porady prawne i sporządzanie pism z zasady ustalane jest z góry, ryczałtowo, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, terminu, w jakim porada lub pismo mają być przygotowane oraz czynności, które muszą być przeprowadzone dla wykonania zlecenia (np. analiza akt sprawy poza siedzibą Kancelarii).

Negocjacje

Za udział w imieniu Klienta w negocjacjach i asystowanie przy sporządzaniu umów zazwyczaj stosowana jest rozliczenie godzinowe.

Sprawy sądowe

W sprawach, których przedmiotem sporu są określone wartości pieniężne, zgodnie z treścią rozporządzenia, minimalne stawki wynoszą - przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Płatność wynagrodzenia

Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Kancelarie wystawiają faktury VAT.

Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, Kancelaria w dogodnych dla klientów terminach przedkładać będzie rachunek faktycznie poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem obsługi prawnej, w skład których wchodzą faktycznie poniesione i udokumentowane opłaty pocztowe, sądowe i skarbowe oraz ewentualne inne udokumentowane nakłady poczynione na rzecz klienta.

Dodatkowe informacje na temat wynagrodzenia

Informację na temat wysokości wynagrodzenia w konkretnej sprawie można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową.

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław