Nasze Kancelarie zapewniają reprezentację strony na każdym etapie szeroko rozumianego postępowania karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentacja Klienta obejmuje również postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia tj. na etapie postępowania wykonawczego.

Zakres usług Kancelarii obejmuje:
- obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego
- obrona oskarżonego w postępowaniu przed sądem
- obrona oskarżonego w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym
- reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
- reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w  postępowaniu sądowym
- reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym (np. wnioski o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze)
- sporządzanie pism procesowych (wnioski, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, powództwa cywilne
- dochodzenie odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie i skazanie w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego

Wykorzystując szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie z największą starannością chronimy prawa i interesy naszych Mocodawców.

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław