Bieżąca obsługa prawna firm, osób fizycznych oraz innych podmiotów świadczona jest na podstawie umów zawartych z Klientami na czas określony lub nieokreślony, także w systemie doraźnym.

Kancelaria w ramach prowadzonych usług proponuje kontakt osobisty, jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mail, faks, telefon, inne kanały internetowe). Przedsiębiorcy objęci stałą obsługą prawną otrzymują raz w miesiącu raport na temat stanu wszystkich zleconych Kancelarii spraw, stopnia ich zaawansowania wraz z wyszczególnieniem wykonanych czynności.

Do typowych usług prawniczych wykonywanych na zlecenie podmiotów gospodarczych w ramach stałej lub doraźnej obsługi prawnej, należą:

- pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
- udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta
- bieżące doradztwo prawne podczas stałych dyżurów w siedzibie Firmy,
- porady prawne online – za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych internetowych kanałów komunikacji,
- sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi
- opiniowanie umów handlowych i uczestnictwo w negocjacjach z partnerami i kooperantami Klienta,
- opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
- udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
- sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym,
- negocjacje z partnerami handlowymi,
- pomoc prawną w uzyskaniu koncesji licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności,
- prowadzenie spraw pracowniczych,
- reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
- windykacja należności i postępowania egzekucyjne prowadzone we współpracy z komornikami.
- reprezentowanie Klienta przed sądami (przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości), organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
- windykacja należności i postępowania egzekucyjne prowadzone we współpracy z komornikami.

W zakresie stałej obsługi prawnej firmy Kancelaria świadczy również pomoc prawną w wyspecjalizowanych dziedzinach:

*Prawo pracy:

Proponujemy optymalne rozwiązania prawne wybierając te, które są najbezpieczniejsze dla Klienta i jednocześnie uwzględniają jego potrzeby :

- przygotowanie i opiniowanie projektów zbiorowych układów pracy i indywidualnych umów z pracownikami,
- przygotowanie i opiniowanie projekty dokumentów pracowniczych, regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
- przygotowanie i opiniowanie wewnętrznych procedur rekrutacji, wprowadzania nowych pracowników, czasu pracy,
- przygotowanie i opiniowanie projektów umów dotyczących zakazu konkurencji, zasad poufności, powierzenia mienia pracownikom,
- reprezentowanie pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz w sporach z pracownikami,
- reprezentowanie pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.

 
*Obsługa korporacyjna

 - przygotowanie i opiniowanie dokumentów związanych z bieżącą działalnością spółek, takich jak regulaminy, akty prawa wewnętrznego, projekty uchwał organów spółek, porozumień,itp.
 - przygotowanie i opiniowanie projektów umów i statutów spółek, aktów założycielskich,
 - doradztwo prawne w zakresie zmian dokonywanych w strukturze własnościowej,
 - sporządzanie umów z członkami zarządu i prokurentami,
 - przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej z wpisami dokonywanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 - uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy, posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych, a także przygotowywanie ich od strony prawnej,
 - doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania dobrych praktyk dla zarządów i rad nadzorczych.


*Zakładanie nowych Firm i Spółek

- doradztwo prawne w zakresie wyboru najlepszej formy prawnej dla działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski, a także w przedmiocie zakładania przedstawicielstw i oddziałów istniejących przedsiębiorstw,
- świadczenie pomocy prawnej przy zakładaniu fundacji i stowarzyszeń,
- przygotowanie i opiniowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji nowych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
- przeprowadzanie czynności rejestracyjnych w imieniu Klienta,
- uzyskiwanie w imieniu Klienta numerów NIP i REGON oraz statusu podatnika VAT,
- zastępowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych.


*Procesy sądowe

- reprezentowanie Klientów w sporach sądowych, a także przed organami władzy publicznej i innymi instytucjami,
- prowadzenie spraw karnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
- podejmowanie czynności z zakresu windykacji należności i nadzór nad postępowaniami komorniczymi,
- doradzamy w kwestiach podatkowych związanych z wykonywaną działalnością.
Świadczymy usługi zarówno na terenie województwa dolnośląskiego (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Bolesławiec itp.), jak i na terenie województw ościennych. Na życzenie Klienta usługi związane z windykacją roszczeń są świadczone na terenie całego kraju.

Kancelaria współpracuje z renomowanymi podmiotami świadczącymi usługi w ramach programów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak również produktów bankowych.

Usługi dotyczą m.in.:

  • Analiza przedsiębiorstwa pod względem oceny możliwości inwestycji oraz kwalifikowania się do pozyskania środków unijnych – wycena darmowa
  • Przygotowanie pełnej dokumentacji opisowej i finansowej pod pozyskanie dotacji – wnioski biznes plany i inne niezbędne dla danej inwestycji dokumenty – płatne w zależności od wielkości inwestycji i kwoty pozyskanej dotacji
  • Obsługa prawna – prowadzenie odwołań od negatywnych decyzji oceniających projekty unijne, prowadzenie spraw przed sądowych,
  • Zakładanie spółek i ich rejestracja
  • Monitoring inwestycji
  • Rozliczanie inwestycji
  • Audyty środowiskowe
  • Badania marketingowe

Prawa i obowiązki dziennikarzy zostały uregulowane w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 771).  Najogólniej rzecz ujmując ustawa dotyczy  wszystkich osób pracujących w mediach jako dziennikarze, wydawcy informacji, edytorzy informacji.

Kancelaria oferuje Klientom kompleksowe usługi dotyczące świadczenia pomocy prawnej w kwestiach związanych z prawem prasowym zarówno na rzecz osób wykonujących zawód dziennikarza, jak i innych podmiotów prawa.

Obecnie toczą się zaawansowane prace nad uchwaleniem nowej ustawy w przedmiocie prawa prasowego, a zatem w niedalekiej przyszłości należy się spodziewać gruntownych zmian w tej gałęzi prawa cywilnego.

W działalności każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, jak również w życiu każdego podatnika wielokrotnie zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady, bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu lub uzyskania informacji, które mogą okazać się niezbędne do podjęcia właściwej decyzji mającej wymierne skutki ekonomiczne. Kancelaria dąży do zapewnienia Klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie także doradztwa podatkowego. 

Oferta Kancelarii w zakresie doradztwa podatkowego obejmuje w szczególności:

- optymalizację podatkową - zapewniamy naszym Klientom pomoc i doradzamy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz wszelkich innych obciążeń publiczno-prawnych szerokiej gamie firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

- reprezentację Klientów przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych - oferujemy usługę reprezentacji procesowej w trakcie kontroli skarbowych, czynności sprawdzających, prowadzimy wszelkie sprawy związane z dalszymi postępowaniami pokontrolnymi w szczególności sporządzanie skarg, odwołań, zastrzeżeń do protokołów kontrolnych w każdej instancji tj. Naczelnik Urzędu Skarbowego, Urząd Kontroli Skarbowej, Izba Skarbowa, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny.

Bezpieczeństwo podatkowe i racjonalny poziom obciążeń to ważny element efektywnego biznesu, zwłaszcza w przypadku początkujących firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Świadczymy usługi zarówno na terenie województwa dolnośląskiego (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Bolesławiec itp.), jak i na terenie województw ościennych. Na życzenie Klienta usługi związane z windykacją roszczeń są świadczone na terenie całego kraju.

Jeżeli wymaga tego charakter sprawy doradztwo podatkowe ustalane jest z wyspecjalizowanymi biurami rachunkowymi i księowymi. 

Wierzyciele:

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług zmierzających do skutecznego odzyskania należności na etapie postępowania przedsądowego i sądowego (windykacja), a także postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika.

Nasze działania dotyczące windykacji roszczeń obejmują następujące usługi:

- konsultacje, analizę dokumentów oraz informowanie Klienta o ryzykach prawnych związanych z windykacją należności w konkretnej sprawie lub grupie spraw w tym dokonanie oceny, co do przebiegu postępowania;
- negocjacje pozasądowe z dłużnikiem - motywowanie dłużnika do jak najszybszego uregulowania długu, podpisania ugody pozasądowej z warunkami korzystnymi dla obu stron postępowania, złożenia pisemnego oświadczenia o uznaniu długu lub notarialnego złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
- wysyłanie monitów wzywających do zapłaty wierzytelności;
- identyfikacje składników majątkowych dłużnika w tym działania w celu zabezpieczenia roszczeń;
- przygotowanie dokumentacji pod względem prawnym we współpracy z Klientem niezbędnej do wyegzekwowania wierzytelności;
- wykorzystywanie wszelkich dopuszczalnych środków prawnych zmierzających
do zaspokojenia należności;
- reprezentację w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sporach przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi;
- sporządzanie pism procesowych, replik, odpowiedzi w trakcie prowadzonego procesu,
aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego, przed sądami wszystkich instancji;
- nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitowanie pracy sądu;
- współpracę z Komornikami w celu uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji
przy maksymalnie niskich kosztach sądowych i egzekucyjnych;
- prowadzenie postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji poprzez skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom m.in. wspólnikom spółki/członkom zarządu sp. z o.o./s.a., jak również wytoczeniem powództwa (skargi pauliańskiej) przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela;
- reprezentację w postepowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez zgłaszanie wierzytelności wierzyciela i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika;
- złożenie do organu ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w przypadku działań dłużnika w celu wyzbycia majątku wierzyciela;

Dłużnicy:

Oferujemy również pomoc z zakresu ochrony dłużników przed działaniami windykacyjnymi, które prowadzone są przez banki czy firmy windykacyjne. Wielokrotnie instytucje te uzyskują tytuły egzekucyjne przeciwko dłużnikom na bazie przedawnionych roszczeń. W wyniku nieznajomości prawa dłużnicy zazwyczaj nie mają wiedzy o środkach obrony przysługującym im w tej sytuacji, więc poddają się egzekucji świadczeń, których nie mają obowiązku uiszczać. 

Świadczymy usługi zarówno na terenie województwa dolnośląskiego (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Bolesławiec itp.), jak i na terenie województw ościennych. Na życzenie Klienta usługi związane z windykacją roszczeń są świadczone na terenie całego kraju. 

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław