Wszystkie spory pomiędzy osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami mają swoje podłoże
i rozwiązanie na gruncie prawa cywilnego. Z tego też powodu pełna znajomość przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego stanowi podstawowy warunek właściwego wykonywania zawodu adwokata praktykującego w obszarze stosunków cywilnoprawnych i reprezentującego interesy klientów w sporach sądowych.

Nasze Kancelarie oferują Państwu kompleksowe doradztwo prawne i reprezentację
we wszystkich rodzajach spraw cywilnych, począwszy od udzielenia porady prawnej po zastępstwo na sali sądowej.

Nasza pomoc może polegać na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu umowy lub jej analizie, negocjacjach z kontrahentem, sporządzeniu opinii prawnej lub wykonaniu innej czynności.

Z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego Kancelaria oferuje szereg usług obejmujących m.in.

• sprawy o zapłatę,
• odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
• prowadzenie spraw z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy,
• dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży, dostawy, komisu, dzieło,
• dochodzenie roszczeń z umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy o roboty budowlane i innych umów cywilnoprawnych,
• ochrona dóbr osobistych,
• sprawy dotyczące nieruchomości np. zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie, ochrona własności, rozgraniczenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław