Bieżąca obsługa prawna firm, osób fizycznych oraz innych podmiotów świadczona jest na podstawie umów zawartych z Klientami na czas określony lub nieokreślony, także w systemie doraźnym.

Kancelaria w ramach prowadzonych usług proponuje kontakt osobisty, jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mail, faks, telefon, inne kanały internetowe). Przedsiębiorcy objęci stałą obsługą prawną otrzymują raz w miesiącu raport na temat stanu wszystkich zleconych Kancelarii spraw, stopnia ich zaawansowania wraz z wyszczególnieniem wykonanych czynności.

Do typowych usług prawniczych wykonywanych na zlecenie podmiotów gospodarczych w ramach stałej lub doraźnej obsługi prawnej, należą:

- pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
- udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta
- bieżące doradztwo prawne podczas stałych dyżurów w siedzibie Firmy,
- porady prawne online – za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych internetowych kanałów komunikacji,
- sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi
- opiniowanie umów handlowych i uczestnictwo w negocjacjach z partnerami i kooperantami Klienta,
- opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
- udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
- sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym,
- negocjacje z partnerami handlowymi,
- pomoc prawną w uzyskaniu koncesji licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności,
- prowadzenie spraw pracowniczych,
- reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
- windykacja należności i postępowania egzekucyjne prowadzone we współpracy z komornikami.
- reprezentowanie Klienta przed sądami (przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości), organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
- windykacja należności i postępowania egzekucyjne prowadzone we współpracy z komornikami.

W zakresie stałej obsługi prawnej firmy Kancelaria świadczy również pomoc prawną w wyspecjalizowanych dziedzinach:

*Prawo pracy:

Proponujemy optymalne rozwiązania prawne wybierając te, które są najbezpieczniejsze dla Klienta i jednocześnie uwzględniają jego potrzeby :

- przygotowanie i opiniowanie projektów zbiorowych układów pracy i indywidualnych umów z pracownikami,
- przygotowanie i opiniowanie projekty dokumentów pracowniczych, regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
- przygotowanie i opiniowanie wewnętrznych procedur rekrutacji, wprowadzania nowych pracowników, czasu pracy,
- przygotowanie i opiniowanie projektów umów dotyczących zakazu konkurencji, zasad poufności, powierzenia mienia pracownikom,
- reprezentowanie pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz w sporach z pracownikami,
- reprezentowanie pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.

 
*Obsługa korporacyjna

 - przygotowanie i opiniowanie dokumentów związanych z bieżącą działalnością spółek, takich jak regulaminy, akty prawa wewnętrznego, projekty uchwał organów spółek, porozumień,itp.
 - przygotowanie i opiniowanie projektów umów i statutów spółek, aktów założycielskich,
 - doradztwo prawne w zakresie zmian dokonywanych w strukturze własnościowej,
 - sporządzanie umów z członkami zarządu i prokurentami,
 - przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej z wpisami dokonywanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 - uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy, posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych, a także przygotowywanie ich od strony prawnej,
 - doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania dobrych praktyk dla zarządów i rad nadzorczych.


*Zakładanie nowych Firm i Spółek

- doradztwo prawne w zakresie wyboru najlepszej formy prawnej dla działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski, a także w przedmiocie zakładania przedstawicielstw i oddziałów istniejących przedsiębiorstw,
- świadczenie pomocy prawnej przy zakładaniu fundacji i stowarzyszeń,
- przygotowanie i opiniowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji nowych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
- przeprowadzanie czynności rejestracyjnych w imieniu Klienta,
- uzyskiwanie w imieniu Klienta numerów NIP i REGON oraz statusu podatnika VAT,
- zastępowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych.


*Procesy sądowe

- reprezentowanie Klientów w sporach sądowych, a także przed organami władzy publicznej i innymi instytucjami,
- prowadzenie spraw karnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
- podejmowanie czynności z zakresu windykacji należności i nadzór nad postępowaniami komorniczymi,
- doradzamy w kwestiach podatkowych związanych z wykonywaną działalnością.
Świadczymy usługi zarówno na terenie województwa dolnośląskiego (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Bolesławiec itp.), jak i na terenie województw ościennych. Na życzenie Klienta usługi związane z windykacją roszczeń są świadczone na terenie całego kraju.

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław