Jeszcze rok temu wydawało się, że dochodzenie zadośćuczynienia od biura podróży w sytuacji, gdy do wykupionej wycieczki nie doszło w ogóle, bądź warunki zaplanowanego wyjazdu, takie jak np. standard hotelu, wyżywienie czy oferowane dodatkowe atrakcje były gorsze od umówionych, jest w zasadzie niemożliwe. Polskie sądy najczęściej odmawiały poszkodowanym podróżnym przyznania takiego świadczenia, uzasadniając swoje stanowisko tym, że przepisy kodeksu cywilnego nie dają podstaw do rekompensaty krzywdy spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Sytuacja jednak uległa zmianie, gdy w dniu 19 listopada 2010 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której potwierdził możliwość domagania się przez klienta od biura podróży zadośćuczynienia pieniężnego za zmarnowany urlop.

Żądania przez pracownika udzielenia urlopu albo wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, o którym była mowa w ostatnim numerze, są roszczeniami ze stosunku pracy. W tej sytuacji należy odnieść się wprost do przepisu art. 291 § 1 kodeksu pracy, który stanowi, że roszczenie ze stosunku pracy przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne. Świadczenie urlopowe jest świadczeniem w skali roku kalendarzowego, więc można przyjąć, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył prawo do urlopu. Stanowisko to potwierdzone zostało zresztą w uchwale Sądu Najwyższego (V PZP 6/79 z 20.02.1980 r.). 

Jesteś młody, masz wiele pomysłów i chcesz zmieniać świat? A może wręcz przeciwnie zdobyłeś już doświadczenie i chcesz stanąć na własnych nogach? To znaczy, że czas założyć swoje własne przedsiębiorstwo. No tak, tylko jak się za to zabrać. Wydaje się iż przebrnięcie przez gąszcz przepisów, kruczków prawnych i innych zawiłych kwestii jest prawie niewykonalne. Nic bardziej mylnego! Nikt nie obiecuje, że będzie prosto, ale trochę determinacji i na pewno się uda! Wiadomo jednak, iż nikt nie jest idealny. Dlatego też warto poczytać trochę o cudzych błędach, by w przyszłości samemu ich nie popełniać.

W nawiązaniu do jednego z poprzednich artykułów, w którym w możliwie najbardziej przejrzysty sposób zostały omówione reguły dotyczące ustalania i wypłacania wynagrodzenia w trakcie urlopu wypoczynkowego, warto dodać, że powszechnie przyjmowaną zasadą jest wykorzystanie prawa do urlopu w naturze. Natomiast jeżeli nastąpiło ustanie stosunku pracy (poprzez jego rozwiązanie bądź wygaśnięcie) i jeżeli roszczenie urlopowe nie uległo przedawnieniu, to pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent w formie pieniężnej. Mówi o tym art. 171 § 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jeśli chodzi o obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop to, co do zasady, stosuje się te same zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, o które zostały przedstawione tydzień temu.

W kolejnym artykule poświęconym tematyce urlopowej skupię się na kwestiach dotyczących wynagrodzenia przysługującego pracownikowi podczas trwania urlopu wypoczynkowego, w szczególności zasad ustalania i wypłacania tego wynagrodzenia przez pracodawcę.

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław