KANCELARIE ADWOKACKIE

Sprawdź jak możemy Ci pomóc
Adwokat Maciej Kuczaj

Adwokat Maciej Kuczaj

pochodzi z Jeleniej Góry. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w latach 2011-2013 pod patronatem Adwokat Dominiki Hejne – Kupczak zakończoną pozytywnym wynikiem z egzaminu adwokackiego. W czerwcu 2014 r. uzyskał wpis na listę adwokatów. Aktualnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Adwokat biegle władający językiem angielskim. 
Adwokat z siedzibą Kancelarii w miastach: Wrocław, Jelenia Góra. 

Obszar praktyki:
- szeroko rozumiane prawo karne i karnoskarbowe
- prawo karne wykonawcze
- prawo cywilne
- prawo administracyjne

 

Adwokat Łukasz Krzyśko

Adwokat Łukasz Krzyśko

pochodzi z Wrocławia. Absolwent licencjackich i magisterskich studiów ekonomii ze specjalnością ekonomia menedżerska oraz jednolitych magisterskich studiów prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 2011-2013 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego.
W czerwcu 2014 uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
W trakcie praktyki zawodowej nabył wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym.
Adwokat biegle władający językiem angielskim.
Adwokat z siedzibą Kancelarii w miastach: Wrocław, Jelenia Góra.

Obszar praktyki:
- prawo ubezpieczeniowe
- prawo cywilne
- prawo gospodarcze
- prawo pracy

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem.

Stała obsługa prawna

Klientom korzystającym ze stałej umowy o obsługę prawną nasze Kancelarie są w stanie zaproponować dwie formy wynagrodzenia:

1. wynagrodzenie ryczałtowe, czyli określenie z góry kwoty wynagrodzenia. Ta forma wynagrodzenia jest szczególnie odpowiednia dla klientów prowadzących dużą ilość procesów sądowych, formułujących dużą ilość aktów prawnych, potrzebujących częstej i regularnej pomocy prawnej, jak również ceniących sobie stabilność i przewidywalność kosztów związanych z obsługą prawną. Wynagrodzenie Kancelarii podlega tu ustaleniu w oparciu o charakter i zakres świadczonych usług.  Zaletą tej formy rozliczenia jest to, że bez względu na ilość problemów prawnych, z którymi zwróci się do Kancelarii Zleceniobiorca w okresie objętym umową, wynagrodzenie Kancelarii jest stałe i niezmienne (zgodnie z zawartą umową) oraz niezależne od wartości roszczenia i nakładu pracy Kancelarii.

2. jednostkowe rozliczenie prowadzonych spraw. W zakresie jednostkowych usług takich jak prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych, rokowań, formułowania pism procesowych, opinii i umów możliwe jest zawieranie odrębnych (jednostkowych) umów obejmujących poszczególne sprawy. Wynagrodzenie to będzie wówczas podlegało ustaleniom stron i będzie uzależnione od wartości przedmiotu sporu, ilości rozpraw przed sądami poszczególnych instancji oraz od nakładu włożonej pracy i stopnia skomplikowania sprawy.

Jednostkowa obsługa prawna

Klientom, niezwiązanym z Kancelarią umową o stałą obsługę prawną, Kancelaria proponuje wynagrodzenie oparte na indywidualnych uzgodnieniach, którego podstawą określenia mogą być stawki przewidziane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Porady prawne i sporządzanie pism

Wynagrodzenie za porady prawne i sporządzanie pism z zasady ustalane jest z góry, ryczałtowo, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, terminu, w jakim porada lub pismo mają być przygotowane oraz czynności, które muszą być przeprowadzone dla wykonania zlecenia (np. analiza akt sprawy poza siedzibą Kancelarii).

Negocjacje

Za udział w imieniu Klienta w negocjacjach i asystowanie przy sporządzaniu umów zazwyczaj stosowana jest rozliczenie godzinowe.

Sprawy sądowe

W sprawach, których przedmiotem sporu są określone wartości pieniężne, zgodnie z treścią rozporządzenia, minimalne stawki wynoszą - przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Płatność wynagrodzenia

Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Kancelarie wystawiają faktury VAT.

Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, Kancelaria w dogodnych dla klientów terminach przedkładać będzie rachunek faktycznie poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem obsługi prawnej, w skład których wchodzą faktycznie poniesione i udokumentowane opłaty pocztowe, sądowe i skarbowe oraz ewentualne inne udokumentowane nakłady poczynione na rzecz klienta.

Dodatkowe informacje na temat wynagrodzenia

Informację na temat wysokości wynagrodzenia w konkretnej sprawie można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową.

Prawo cywilne

Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy równorzędnymi podmiotami osób fizycznych i prawnych. W ramach tej gałęzi prawa wyróżnia się 5 działów: część ogólną (zagadnienia wspólne), prawo rzeczowe (korzystanie z rzeczy), prawo zobowiązań (stosunki wynikające z umów), prawo spadkowe (przejście praw i obowiązków na rzecz spadkobierców) oraz prawo autorskie (ochrona twórczości).

Prawo karne

Prawo karne to zespół norm regulujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione przez ustawę pod groźbą kary. Ze względu na wagę czynów zabronionych gałąź ta dzieli się na prawo wykroczeń oraz prawo karne sensu stricto.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to gałąź prawa, która reguluje stosunki społeczne związane z działalnością organów administracji publicznej. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość stosowania przez organy administracji publicznej przymusu państwowego w celu jego wykonania.

Odszkodowania

Pomagamy osobom poszkodowanym w dochodzeniu świadczeń od podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenie, które wywołało szkodę. Termin „odszkodowanie” (łac. prćmium) oznacza wynagrodzenie za wyrządzone szkody lub poniesione straty, a także doznane krzywdy.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy reguluje stosunek prawny pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów pracowników. Z prawem pracy ściśle wiąże się prawo zabezpieczenia społecznego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wyspecjalizowana dziedzina prawa cywilnego regulująca szeroko rozumiane stosunki rodzinne określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (zawarcie i ustanie małżeństwa, małżeńskie ustroje majątkowe, pochodzenia dziecka, obowiązek alimentacyjny, przysposobienie itp.).

Spadki i darowizny

Prawo spadkowe to jeden z działów prawa cywilnego, który określa zasady przekazywania majątku i zobowiązań. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych normowanych przez Kodeks cywilny i inne akty normatywne stanowiące źródła prawa cywilnego. Darowizna to rodzaj umowy cywilnej, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, co podlega również odrębnym regulacjom prawa podatkowego.

Prawo gospodarcze

Pojęciem tym określa się normy prawne regulujące m.in. funkcjonowanie oraz wzajemne stosunki pomiędzy profesjonalnymi uczestnikami obrotu gospodarczego (przedsiębiorcami), a także funkcje państwa w gospodarce.

Windykacja

Windykacja to podejmowanie działań i czynności przewidzianych prawem mających na celu odzyskanie należności. Windykację można podzielić na polubowną (mediacja pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem), sądową (uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego opatrzonego następnie klauzulą wykonalności), komorniczą (wszczęcie egzekucji z konkretnego majątku dłużnika) oraz karną (wszczęcie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi, który wyzbył się majątku podlegającego egzekucji).

Prawo prasowe

Kancelaria prowadzi w imieniu Klientów sprawy dotyczące prawa prasowego i zagadnień ściśle z nim związanych.

Dotacje i dofinansowania

Kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców usługi związane z uzyskiwaniem środków finansowych z przeznaczeniem na rozpoczęcie, tudzież prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc prawna udzielana jesy na rzecz osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego.

Doradztwo podatkowe

W działalności każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, jak również w życiu każdego podatnika wielokrotnie zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady, bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu lub uzyskania informacji...

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm jest jednym z podstawowych obszarów działania Kancelarii. Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców, w ramach której zajmują się świadczeniem pomocy na wszystkich płaszczyznach prawa, których znajomość jest niezbędna dla funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Nasze Kancelarie cenią pracowitość, sumienność i samodzielność myślenia młodych ludzi. Odwaga w prezentowaniu swojego stanowiska i umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyki jest nieodłączną cechą prawnika, zwłaszcza występującego przed Sądem. Kompetencja, zaangażowanie i umiejętność twórczego myślenia są przez nas najbardziej cenione u kandydatów na pracowników Kancelarii. Szukamy osób odpowiedzialnych, posiadających ugruntowaną ścieżkę kariery zawodowej.

Oferujemy możliwość rozwoju pod okiem doskonałych adwokatów, doskonalenie zawodowe, zdobycie cennego doświadczenia oraz pełną życzliwości i zaufania atmosferę w pracy. Zapewniamy dogodne warunki rozwoju poprzez możliwość weryfikacji w praktyce zdobytej na studiach wiedzy prawniczej. W każdym staramy się dostrzec i rozwinąć wyjątkowe zdolności i posiadany potencjał. Doceniamy zaangażowanie, kreatywność, inicjatywę. Dbamy o odpowiednie warunki do rozwoju, motywujemy i inspirujemy.

Priorytetem jest dla nas nawiązanie długotrwałej współpracy, stałe podnoszenie kwalifikacji, kompetencji, zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy osoby ambitne, dobrze zorganizowane, potrafiące pracować w zespole.

Bardzo dziękujemy za zgłaszanie chęci udziału w procesie rekrutacyjnym.

Uprzejmie informujemy, że będziemy mogli skontaktować się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Mile widziane:
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- doświadczenie w pracy na rzecz kancelarii prawnej,
- znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">
Rekrutacja obejmuje rozmowę kwalifikacyjną oraz krótkie sprawdzenie umiejętności praktycznych kandydata w trakcie dnia próbnego.

Kancelaria skontaktuje się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

Kancelarie Adwokackie KKP to dynamicznie rozwijający się zespół adwokatów dysponujących bogatym doświadczeniem pozwalającym na wykonywanie wszelkich czynności zawodowych w pełni profesjonalne, według najwyższych standardów oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.

Świadczymy pomoc prawną klientom zarówno instytucjonalnym jak i osobom fizycznym. Dobro i interes naszych Klientów stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego prowadzimy sprawy z maksymalnym zaangażowaniem, dbałością o interesy naszych Klientów, wysoką jakością doradztwa prawnego oraz reprezentacji przed sądami lub innymi organami państwa. Tak bowiem rozumiemy misję adwokatury.

Dzięki naszemu doświadczeniu, doskonałej orientacji w zmieniających się przepisach oraz innowacyjnemu podejściu do powierzonych spraw staramy się zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo prawne za rozsądną cenę.

Nasza kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących

- Prawa Karnego
- Prawa Cywilnego
- Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
- Prawa Gospodarczego
- Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
- Prawa Administracyjnego

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego (w szczególności sprawy o odszkodowanie, spadkowe, majątkowe, windykacyjne), rodzinnego
i gospodarczego.

Działalność prowadzona jest w dwóch Kancelariach:

- Kancelaria Adwokacka przy ul. Grottgera 15 lok. 2A w Jeleniej Górze,
- Kancelaria Adwokacka przy ul. H. Balzaka 34 we Wrocławiu, 

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław