KANCELARIE ADWOKACKIE

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Prawo cywilne

Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy równorzędnymi podmiotami osób fizycznych i prawnych. W ramach tej gałęzi prawa wyróżnia się 5 działów: część ogólną (zagadnienia wspólne), prawo rzeczowe (korzystanie z rzeczy), prawo zobowiązań (stosunki wynikające z umów), prawo spadkowe (przejście praw i obowiązków na rzecz spadkobierców) oraz prawo autorskie (ochrona twórczości).

Prawo karne

Prawo karne to zespół norm regulujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione przez ustawę pod groźbą kary. Ze względu na wagę czynów zabronionych gałąź ta dzieli się na prawo wykroczeń oraz prawo karne sensu stricto.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to gałąź prawa, która reguluje stosunki społeczne związane z działalnością organów administracji publicznej. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość stosowania przez organy administracji publicznej przymusu państwowego w celu jego wykonania.

Odszkodowania

Pomagamy osobom poszkodowanym w dochodzeniu świadczeń od podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenie, które wywołało szkodę. Termin „odszkodowanie” (łac. prćmium) oznacza wynagrodzenie za wyrządzone szkody lub poniesione straty, a także doznane krzywdy.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy reguluje stosunek prawny pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów pracowników. Z prawem pracy ściśle wiąże się prawo zabezpieczenia społecznego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wyspecjalizowana dziedzina prawa cywilnego regulująca szeroko rozumiane stosunki rodzinne określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (zawarcie i ustanie małżeństwa, małżeńskie ustroje majątkowe, pochodzenia dziecka, obowiązek alimentacyjny, przysposobienie itp.).

Spadki i darowizny

Prawo spadkowe to jeden z działów prawa cywilnego, który określa zasady przekazywania majątku i zobowiązań. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych normowanych przez Kodeks cywilny i inne akty normatywne stanowiące źródła prawa cywilnego. Darowizna to rodzaj umowy cywilnej, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, co podlega również odrębnym regulacjom prawa podatkowego.

Prawo gospodarcze

Pojęciem tym określa się normy prawne regulujące m.in. funkcjonowanie oraz wzajemne stosunki pomiędzy profesjonalnymi uczestnikami obrotu gospodarczego (przedsiębiorcami), a także funkcje państwa w gospodarce.

Windykacja

Windykacja to podejmowanie działań i czynności przewidzianych prawem mających na celu odzyskanie należności. Windykację można podzielić na polubowną (mediacja pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem), sądową (uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego opatrzonego następnie klauzulą wykonalności), komorniczą (wszczęcie egzekucji z konkretnego majątku dłużnika) oraz karną (wszczęcie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi, który wyzbył się majątku podlegającego egzekucji).

Prawo prasowe

Kancelaria prowadzi w imieniu Klientów sprawy dotyczące prawa prasowego i zagadnień ściśle z nim związanych.

Dotacje i dofinansowania

Kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców usługi związane z uzyskiwaniem środków finansowych z przeznaczeniem na rozpoczęcie, tudzież prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc prawna udzielana jesy na rzecz osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego.

Doradztwo podatkowe

W działalności każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, jak również w życiu każdego podatnika wielokrotnie zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady, bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu lub uzyskania informacji...

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm jest jednym z podstawowych obszarów działania Kancelarii. Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców, w ramach której zajmują się świadczeniem pomocy na wszystkich płaszczyznach prawa, których znajomość jest niezbędna dla funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa.

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław